Finanční rozvoj Osobní rozvoj Vzdělávání

Cash Flow, dobrý sluha, ale zlý pán

Cash Flow, dobrý sluha, ale zlý pán

Cash flow, neboli peněžní tok, se zabývá příjmy a výdaji peněžních prostředků. Počítá se za určité období a hlavní zkoumanou veličinou je rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Vypovídá o tom, jaká je schopnost podniku generovat peníze, tedy jaký je jejich aktuální stav financí. Konkrétně se jedná o peníze v pokladně, na bankovních účtech a ceniny (stravenky, dálniční známky, poštovní známky, kolky…). Častá je chybná záměna s účetním ziskem. Ten ovšem není sestavován za pomoci příjmů a výdajů, nýbrž rozdílem výnosů a nákladů.

Tři kategorie peněžních toků

Cash flow se dělí do tří základních kategorií.

  • Do provozního cash flow se řadí především tržby z prodeje výrobků a služeb, změny pohledávek u odběratelů či dluhů u dodavatelů.
  • Druhou kategorií je investiční peněžní tok. Zde se jedná o nákupy strojů, pozemků, budov a podobně, zkrátka všeho, co si lze představit pod pojmem investice. Obecně hovoříme o nákupu a prodeji dlouhodobých aktiv. Investiční cash flow bývá obvykle záporný.
  • Do skupiny třetí, tedy do cash flow z financování, spadají finanční operace se zdroji pro podnikání. Pod tím je možné si představit obdržení nebo splácení bankovního úvěru, výplatu dividend či emisi dluhopisů. Co se týče hodnot, mohou býti jak kladného, tak záporného charakteru.

Výraz cash flow se používá také pro výkaz o peněžních tocích. Ten úzce souvisí s peněžními toky vysvětlenými v předešlých řádcích. Výkaz se musí povinně tvořit v účetnictví. Jeho konkrétní obsah a rozsah je stanoven v tzv. účetních standardech. V českých účetních standardech se jedná o číslo 023 a paragrafy 40 až 43 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Tento úřední dokument sleduje, jak přicházejí do podniku příjmy a odcházejí z něj výdaje. Je zaznamenáván ve třech strukturách, obsahově korespondujících s výše zmíněnými kategoriemi cash flow. Po sečtení všech tří oblastí se získá celkový finanční tok. Ten musí projít ověřením, jež se sestává z kontroly hotovosti v pokladnách a na bankovních účtech a následného porovnání zjištěných skutečností s účetním stavem, zjistitelným právě ve výkazu o peněžních tocích.

Přímá a nepřímá metoda

K jeho sestavení je možno použít přímou či nepřímou metodu. Přímá metoda, v praxi velmi málo používaná, spočívá ve sledování přírůstku a úbytku peněžních toků na základě účetních dokladů. Vzhledem k nemalému množství účetních operací ve větších firmách je prakticky nemožné tuto metodu reálně používat.

Proto byla vynalezena metoda nepřímá. Ta funguje na principu upravování zjištěného výsledku hospodaření. Úprava spočívá v odečtení nepeněžních a mimořádných položek. Těch není početně tolik, jako účetních operací s příjmy a výdaji, tudíž je nepřímá metoda jednodušší. Její použití se hodí především u počítání cash flow z provozní činnosti.

Proč mít Cash Flow?

Je to zcela jednoduché. Cash Flow jsou zjednodušeně volné peníze. Pokud máte volné peníze, naskýtá se mnoho možností, jak je využít. Především tady budou pro vaši jistotu, kdyby se stalo něco nečekaného. Budete tak mít volné peníze na nečekané investice, kterým budete věřit, na nečekané opravy, na nepříjemné životní chvíle a na mnoho dalšího. Pokud nemáte cash flow, žijete od výplaty k výplatě a může to dopadnout tragicky.

Jak vytvářet volné Cash Flow

Většina lidí se zejména zaměřuje na ušetření peněz. Ano, nerozhazovat za nové oblečení peníze je snad každému jasné, ale vy potřebujete hlavně zvýšit zisky. Musíte se naučit správně utrácet peníze, nevyhazovat zjednodušeně za blahobyt, oblečení, našlapané telefony atd., když na to nemáte. Především se musíte naučit vydělávat peníze.

Pozor, nemám na mysli vydělávaní peněz v zaměstnání, kde je většinou nějaká maximální hranice, ale musíte se naučit, že peníze mají dělat další peníze. Zjednodušeně to znamená, abyste zapomněli na to, že po práci na smlouvu budete mít klid, a využijete svůj volný čas na budování pasivního přijmu.

U nás získáte pomoc, protože projekt BEZvymluv.cz nabízí příležitosti pro každého začátečníka i pokročilého v online businessu. Budeme vám přinášet tipy a triky ohledně financí, motivační materiály a naučíme vás vydělávat peníze na internetu. Připravujeme pro vás mnoho novinek, kterými chceme pomoci všem, kteří chtějí změnit život. Pokud nechcete, aby vám něco uniklo a chcete získat případné bonusy, pak se stačí přihlásit do našeho odběru novinek.

O autorovi

Patrik Zapletal

Vystudovaný elektrikář, který chtěl změnit svůj život a vydal se cestou online podnikatele. Zjistil jsem, že BEZ VÝMLUV lze dosáhnout každého úspěchu. Před 5 lety jsem nevěděl nic o online podnikání, dnes mě můj sen živí a dodává mi neuvěřitelnou volnost.

Přidat komentář